ÖVERGREPP & TRAUMA

Övergrepp och trauma är vanligt förekommande, vem som helst kan drabbas och ofta syns det inte utanpå om någon blivit utsatt. Den kvinna eller man, tjej eller kille du dagligen möter kanske blivit utsatt för sexuella övergrepp eller just nu lever i en våldsutsatt situation. Kanske gäller det dig.

Övergrepp innebär att någon med högre status, ålder, inflytande, mognad eller större fysisk styrka, mot personens vilja går över dess personliga gränser. Sexuella övergrepp är ett globalt problem som enligt forskare uppskattas drabba ca 20-30 % av alla kvinnor och 10-20 % av alla män världen över, dock är siffrorna osäkra då ett stort mörkertal finns. Därtill kommer ett stort antal fysiska, känslomässiga och andliga övergrepp.

Övergrepp drabbar, och begås av, båda könen i olika åldrar, finns i alla grupper av människor oberoende av samhällsklass, ekonomi, utbildningsnivå eller religion, och oavsett om man lever ett välordnat socialt liv eller i ett utanförskap. Det syns inte utanpå vilken som är förövare, denne kan också ha positiva sidor som gör det svårare att se. Siffror visar att flest övergrepp begås av män, medan kvinnor, barn och handikappade drabbas i högre grad.

Att ha blivit utsatt för övergrepp eller trauma blir ofta något som etsar sig fast och kan försvåra livet på olika sätt långt efter händelsen upphörde. Beroende på hur livet ser ut och det stöd som erhålls efteråt, personens ålder då det inträffar och vilken relation offret står i till förövaren, drabbar det på olika sätt.

Den drabbade kan få svårt att sova, ha mardrömmar, känna sig nedstämd eller uppleva livet som meningslöst. Ibland triggas jobbiga känslor och minnen igång av vardagliga händelser. Det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen, stor trötthet, koncentrationsproblem, ångest eller depression. Ibland är det som hänt så smärtsamt så känslorna eller minnena omedvetet stängs av. Därför kan minnen av det som hänt vara få eller inga, det gäller särskilt om man var liten då det hände.

Det känns ofta svårt att berätta att man blivit utsatt för övergrepp eller trauma, man kanske skäms eller tror det var ens eget fel. Det finns dock hjälp att få, livet kan bli glädjefyllt igen. Se nedan ”Känner du igen dig, är du drabbad?”.

Längre ned på sidan finner du information om olika typer av övergrepp och trauma.

KÄNNER DU IGEN DIG, ÄR DU DRABBAD?
Befinner du dig i en akut övergreppssituation just nu, överväg att ta dig ur situationen och skaffa hjälp. Ring 112 för polis eller ambulans, uppsök akutmottagningen som ger akut vård och gör provtagning för att säkerställa bevis, eller ring 1177 Sjukvårdsupplysningen. Socialjour stöttar om ett barn far illa, och kvinnojourer kan ge stöd och skydd vid hot om våld.

Var inte rädd för att be om hjälp, att bli utsatt för övergrepp är inte skamligt utan något alla kan drabbas av. Det finns hjälp att få, livet kan bli bättre.

Vill du bearbeta det som hänt och söka vägar för att komma vidare i livet, få verktyg att hantera svårigheter och hitta livsglädjen igen?

Kontakta Livsnära Kommunikation för traumabehandling som helar på ett varsamt sätt.
Att möta en terapeut med särskild kunskap om behandling av trauma och övergrepp, som har egen erfarenhet av det du just nu går igenom ger trygghet.

Tel: 0700 309 005
E-post: kristina@livsnara.se

Har du inga möjligheter att ta dig till mottagningen, finns även möjlighet till samtal via Skype.

ÖVERGREPP
 

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är ett brott enligt svensk lag samt brott mot FN:s mänskliga rättigheter. Olika typer av sexuella övergrepp inkluderar bl.a. ofredande, incest och våldtäkt, det kan vara en oönskad beröring eller att övertalas posera lättklädd på bild. Förutom de lagliga och sociala gränser som anger hur människor bör uppträda mot varandra, är det alltid den som utsatts som vet om hennes eller hans gränser blivit överträdda.

Fysiska övergrepp

Fysiska övergrepp är vanligt förekommande, händelser kan vara en örfil, spark, misshandel eller tortyr. Det kan vara en engångsföreteelse eller en verklighet du lever i varje dag, i nära familjerelation, på arbetsplats, skola, eller från en främling. Fysiska övergrepp kan vara en del av en komplex situation där även andra typer av övergrepp, omsorgssvikt eller beroenden kan förekomma.

Känslomässiga övergrepp

Känslomässiga övergrepp kan innebära ett nedvärderande påstående eller underförstått hot, att du inte får bestämma över dig själv eller att din vilja, egenvärde och självförtroende sakta bryts ner. Till slut kanske du tror att det personen säger är sant, även om du innerst inne vet att det inte är det. Känslomässiga övergrepp angriper personens egenvärde, och skadar därför människans inre på djupet.

Andliga övergrepp

Andliga övergrepp kan innebära att mot personens vilja tvinga denne till oönskad andlighet. Det kan vara att i religionens eller gudens namn förmå en människa till visst önskat beteende eller handling, eller att skrämma med hot om gudars straff.

Vid alla typer av övergrepp gäller att det inte är offrets fel, skulden ligger hos förövaren. Varje människa har rätt att sätta sina egna gränser och bestämma över sin egen sexualitet, kropp, känslor och andlighet. När någon går över en människas gränser begås ett övergrepp.

TRAUMA
Trauma kan förutom olika typer av övergrepp vara naturkatastrofer, trafikolyckor, eller att befinna sig i en krigs- eller flyktingsituation. Det kan vara en skilsmässa eller familjehemsplacering, en längre sjukhusvistelse, eller att du blev opererad när du var liten och inte förstod vad som hände. Du kanske inte varit utsatt själv men blev vittne till när någon i din närhet utsattes för trauma eller övergrepp.

Känslomässig försummelse innebär att inte bli mött på ett känslomässigt plan under barndomen. Kanske mötte du mest känslomässig kyla, nedvärdering, eller fick ta ett vuxenansvar redan i unga år. Denna brist på känslor och att ej fått ett positivt bemötande i tidig barndom, sätter djupa spår även under vuxenlivet och påverkar personen på olika sätt.

Beroende på arten av det som hänt, personens ålder då händelsen inträffade, hur länge det pågick och den hjälp och stöd som erhölls efteråt, drabbar trauman olika hårt. Har du problem som sömnstörningar, mardrömmar, eller försöker undvika bli påmind om det som hänt? Kanske känner du dig som bedövad i känslolivet eller känner dig inte riktigt hemma i din kropp. Det finns hjälp att få för att minska dessa symptom, genom varsam traumabehandling kan livet bli lättare att hantera och det som hänt kan bearbetas så du kan se med hopp mot framtiden.